ANUNȚ foarte important cu privire la sistemul de colectare a deșeurilor din cadrul Comunei Gurahonț

ANUNȚ foarte important

cu privire la sistemul de colectare a deșeurilor din cadrul Comunei Gurahonț

 

Având în vedere modificările legislative cu privire la gestionarea deșeurilor apărute ca urmare a intrării în vigoare de la 26 august 2021 a Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.92/2021, autoritățile publice locale ale Comunei Gurahonț vă aduc la cunoștință următoarele informații:

  • Sistemul de colectare selectivă a deșeurilor la nivel de unitate administrativ teritorială Comuna Gurahonț se face în baza contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad, zona IV, semnat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad în calitate de delegatar cu Asocierea Salub-Prest Eco SRL & Consult Soc Centrum SRL în calitate de delegat.

                    În baza acestui contract și a Regulamentului privind taxa specială de salubrizare aprobată de Consiliul local prin Hotărârea nr.101/28.12.2020 cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2021 există stabilit un calendar de ridicare al deșeurilor, pe tipuri și categorii.

Graficul de ridicare pentru fracția deșeuri menajere este săptămânal, în fiecare zi de MIERCURI, pe fiecare localitate a comunei, atât pentru utilizatorii casnici(persoane fizice) cât și pentru utilizatorii non casnici(persoane juridice sub contract cu operatorul delegat).  Pentru celelalte 3 fracții regimul de ridicare este bilunar, respectiv ÎN PRIMA ȘI A TREIA ZI DE MIERCURI a lunii, pentru plastic/metal , iar ÎN a A DOUA și a PATRA ZI DE MIERCURI a lunii pentru fracțiile de hârtie/carton și sticlă, cu utilizarea sacului galben primit.

  • În completarea contractului delegat, respectiv în baza noilor prevederi legale Consiliul local al comunei Gurahonț a aprobat prin Hotărârea nr.71/30.09.2021 asigurarea unor spații speciale, necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, conform OUG nr.92/2021, după cum urmează:
  • pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori: la sediul și în clădirea anexă a Primăriei comunei Gurahonț din strada Avram Iancu nr.29-33;
  • pentru deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă: suprafața de teren de 1000 mp, situată în intravilanul comunei Gurahonț, din terenul aferent fostei platforme CAP Gurahonț, provenit din pășunea comunală; Atenție: deșeurile voluminoase se ridică contra cost de la domiciliu, de către operatorii de salubritate, în baza unei solicitări și pot fi depozitate doar provizoriu în spațiul special amenajat.
  • pentru deșeuri rezultate din construcții/demolare și deșeuri vegetale: suprafața de teren de 550 mp situată în extravilanul sat Iosaș, teren neproductiv, din rezerva comisiei locale de fond funciar propusă în proprietatea privată a comunei; Atenție: depozitarea este doar temporară pentru deșeurile inerte provenite din activitățile de construcții și demolări, lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizații de construire/desființare, și este permisă pentru: beton, fracții separate de beton, pământ și pietre, resturi de balast, sticlă, cărămizi, ţigle și materiale ceramice inclusiv pământ excavat din diferite amplasamente, fără conținut de substanțe periculoase. Deșeurile inerte rezultate din activităţile de construcţii şi demolări de pe raza comunei Gurahonț vor fi utilizate ca material de umplutură la reabilitarea și consolidarea drumurilor de exploatare (agricole) din comună.
  • pentru deșeuri periculoase provenite de la populație: prin amplasarea unui container special în spațiul construit din Gurahonț, strada Gelu Rănoiu nr.16, din proprietatea privată a comunei,

 

ATENȚIE!!!!! Aceste spații speciale(de la lit.a-d) se utilizează doar sub stricta supraveghere a personalului Primăriei, urmând ca aceste locuri să fie operaționalizate și dotate cu containere speciale. În acest sens aveți disponibil telefoanele persoanelor responsabile de la nivelul Primăriei Gurahont:

-administrator public Stănilă Flavius: 0746603791

si 

-responsabil probleme de mediu – șef SVSU: NEGRU Iulian-Remus: 0744471966

 

 Important

Este interzisă amestecarea deșeurilor!
Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea acestora în afara spațiilor special amenajate!

Este interzisă stocarea şi depozitarea de deşeuri sau alte materiale care pot avea un impact negativ asupra pânzei freatice sau a mediului înconjurător, precum și depozitarea în zona de protecție a cursurilor de apă !

Încălcarea normelor legale privind depozitarea deșeurilor se sancționează potrivit legii!

Ghidul privind colectarea selectivă a deșeurilor la nivel de Comuna Gurahonț de către Asocierea Salub-Prest Eco SRL & Consult Soc Centrum SRL se poate consulta aici.