ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ

Nr.6462/29.10.2021

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ

            COMUNA GURAHONȚ

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată (cu o durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi și de 40 ore/săptămână):

 • Denumirea funcției publice de execuție vacante

Inspector, clasa I, gradul profesional: debutant la Biroul Administrativ și Financiar, Taxe și Impozite Locale 

 • Durata normală a timpului de muncă

8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână

 • Probele stabilite pentru postul scos la concurs :proba scrisă şi interviul.
 • Selecţie dosare: în conformitate cu prevederile legale în acest sens, selecția va avea loc  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, respectiv 24 noiembrie 2021.
 • Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și va avea loc în data de  2 decembrie 2021, ora 1200 , la sediul Primăriei comunei Gurahonț din localitatea Gurahonț, str. Avram Iancu, nr. 29.
 • Interviul se va susţine în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise – 9 decembrie 2021, ora 1200, la sediul Primăriei comunei Gurahonț din localitatea Gurahonț, str. Avram Iancu, nr. 29. În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
 • Condițiile de participare sunt:

Condiţii generale pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Administrativ și Financiar, Taxe și Impozite Locale sunt cele prevăzute de art. 465 alin. 1 din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Administrativ și Financiar, Taxe și Impozite Locale – 1 post, sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: științe economice;

            –    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice nu se solicită.

 • Depunerea dosarelor

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane, situat la etajul 1, din cadrul Primăriei Comunei Gurahonț, cu sediul  în localitatea Gurahonț, str. Avram Iancu, nr. 29,  jud. Arad, în termen de 20 (douăzeci) de zile de la data publicării anunţului pe site-ul autorităţii, respectiv în perioada 29.10.2021 – 17.11.2021, de luni până joi între orele 800 – 1600 și vineri între orele 800 – 1330, telefon: 0527316558, e-mail: contact@primaria-gurahont.ro, persoană de contact d-na Tipei Dorina Ionela, funcția publică deținută: consilier.

 • Ce trebuie să conțină dosarele

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Gurahonț din localitatea Gurahonț, str. Avram Iancu, nr. 29. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0257316558,  persoana de contact consilier Tipei Dorina Ionela.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere,
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. i) cazierul judiciar;
 8. j) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Notă:

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel mai sus menționat trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 

acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Copiile de pe actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la lit. c), care se poate transmite şi în format electronic.

Formularul de înscriere se regăsește pe pagina de internet a instituției.

 • Bibliografie  

Bibliografia pentru postul de Inspector, clasa I, gradul profesional: debutant la Biroul Administrativ și Financiar, Taxe și Impozite Locale 

1.Constituția României, republicată,

 1. titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordonanța Guvernului Nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune;
 7. Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

9.Ordinul ministrul finanţelor publice nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile*;

 1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul nr.600/2018 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 6. Decretul nr.209/1976 privind aprobarea Regulamentului operațiilor de casă.
 7. Titlul IX – Impozite și taxe locale – din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, actualizat, împreună cu Normele de aplicare a acestui titlu aprobate prin HG nr.1/2016, actualizate
 8. Codul de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr.207/2015, actualizat.
 • Tematică  
 1. Reglementări privind funcția publică;
 2. Reglementări privind administrația publică  locală;
 3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare;
 4. Reglementări în domeniul contabilității;
 5. Reglementări privind inventarierea patrimoniului;
 6. Reglementări în domeniul impozitelor și taxelor locale.
 7. Reglementări privind controlul intern.
 • Atribuțiile principale prevăzute în fișa postului vacant de Inspector, clasa I, gradul profesional: debutant la Biroul Administrativ și Financiar, Taxe și Impozite Locale
 1. Asigură asistenţa contribuabililor, la solicitarea acestora, personal, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicație, pentru completarea declaraţiilor de impunere şi a documentelor fiscale, în vederea depunerii şi înregistrării acestora;
 2. Preia declaraţiile de impunere, verifică documentele justificative anexate la acestea, asigurând înregistrarea acestora în evidenţele fiscale, cu ajutorul programului informatic de impozite şi taxe locale;
 3. Efectuează operaţiuni de debitări şi scăderi, scutiri, reduceri, întocmeşte procesele verbale/decizii de impunere, verifică roluri fiscale, întocmește note de constatare și comunică răspunsul în termenul stabilit de șeful ierarhic/lege;
 4. Comunica procesul verbal/decizia de impunere contribuabililor, cu privire la debitele stabilite; 5. Rezolvă corespondenţa primită (cereri şi solicitări ale contribuabililor sau instituţiilor abilitate), întocmeşte certificate de atestare fiscală; 
 5. Întocmeşte referatele de restituire sau de compensare, după caz și deciziile aferente în calitate de organ fiscal; – înştiinţează contribuabilii cu privire la erorile identificate în declaraţiile depuse, rezultate din conţinutul actelor anexate la acestea; 
 6. Înştiinţează contribuabilii cu privire la obligaţiile declarative ce le revin, potrivit legii;
 7. Prezintă persoanei însărcinate cu viza C.F.P.P. rapoartele zilnice corespunzătoare domeniului său de activitate, cu privire la operaţiunile de debitări, scăderi, compensări, restituiri, în vederea exercitării controlului asupra legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor;
 8. Răspunde de completarea în baza de date informatică a datelor de identificare ce lipsesc sau sunt incomplete, inclusiv codul numeric personal, pe baza documentelor și datelor prezentate la ghișeu;
 9. Verifică și actualizează permanent elementele de identificare ale contribuabililor; urmărește permanent înscrierea în registrul rol, în orice act translativ al dreptului de proprietate, în matricole, în declarațiile fiscale, în cererile de certificate și adeverințe precum și în alte documente, a codului de identificare fiscală – codul numeric personal, adresa domiciliului fiscal precum și a clădirilor, terenurilor deținute în proprietate sau în folosință;
 10. Solicită, primește și aplică precizările și soluțiile transmise către și de la șeful de birou;
 11. Răspunde de modul de execuție a lucrărilor și respectă sarcinile primite de la șeful ierarhic; 
 12. Răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele conţinute de fiecare dosar fiscal, în condiţiile legii;
 13. Efectuează controale în teren la persoanele juridice și ia toate măsurile în vederea impozitării tuturor bunurilor identificate și care nu sunt înregistrate în evidențele fiscale. 
 14. Eliberează certificate fiscale persoanelor juridice în acord cu legislația specifică în materie; 
 15. Soluționează petițiile persoanelor ce-i sunt repartizate de către conducătorii ierarhici; 
 16. Conduce evidența contabilă, în conformitate cu prevederile legale;
  18. Face propuneri de fundamentare şi întocmire, la termenele prevăzute de lege, a proiectului anual și de perspectivă a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei; 
 17. Asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului local, în vederea elaborării și aprobării bugetului anual;
 18. Întocmește note de fundamentare pentru rectificarea bugetului local, în funcție de venituri și cheltuieli, în vederea elaborării și aprobării proiectului de buget rectificat;
 19. Întocmește raportul – anexa la proiectul de buget, prezentând nivelul veniturilor și repartizarea cheltuielilor pe capitole și subcapitole, motivând nivelul fiecărei cheltuieli înscrise în fiecare capitol;
 20. Participă la întocmirea bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii;
 21. Elaborează  propuneri de repartizare pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor aprobate în buget și a altor planuri financiare;
 22. Analizează propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezervă, pe care le prezintă superiorului, respectiv ordonatorului de credite și ulterior, le supune aprobării Consiliului local;
 23. Asigură lucrările generate de încheierea exerciţiului financiar trimestrial și anual, contribuie la întocmirea bilanţului contabil anual;
 24. Asigură identificarea fondurilor, urmărește concordanță dintre planul anual cu situația contului de execuție bugetară;
 25. Urmăreşte permanent realizarea bugetului local; efectuează analiza privind elaborarea, inventarierea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi identificarea şi atragerea de noi surse de finanţare;
 26. Asigură şi răspunde de respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite;
 27. participă la conducerea evidenței cheltuielilor; urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor, cu respectarea disciplinei financiare şi informează lunar superiorul ierarhic, respectiv după caz ordonatorul principal de credite;
 28. Răspunde de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată prin bugetul local;
 29. Participă la organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare , pe categorii de venituri, potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice;
 30. Participă la înregistrarea în ordine cronologică şi sistematică operaţiunile de încasări şi plăţi pe baza documentelor justificative, simbolizează conturile debitoare şi creditoare în documentele de contabilitate;
 31. Răspunde de întocmirea balanţelor de verificare lunare, trimestriale, întocmirea situaţiilor financiare trimestriale;
 32. Centralizează conturile de execuţie de la instituțiile bugetate, urmărește încadrarea cheltuielilor în bugetul stabilit, centralizează dările de seamă contabile;
 33. Participă la întocmirea declarației privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat;
  35. Întocmește și depune lunar declarațiile privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de șomaj;
  36. Participă la organizarea și conducerea evidenței angajamentelor bugetare și legale, în conformitate cu Normele Metodologice aprobate prin OMFP nr. 1792/2002 – cu respectarea prevederilor privind parcurgerea celor patru faze ale execuției bugetare a cheltuielilor si anume: angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata efectivă;
 34. Pe bază notelor de fundamentare întocmite și primite de la compartimentele funcționale ale Primăriei, declanșează procedurile de angajare bugetară;
 35. Primește datele de la compartimente, privind necesarul de sume pentru desfășurarea în bune condiții a activităților administrației publice pe durata unui exercițiu bugetar;
 36. Participă la ţinerea evidenţei contabil-financiară a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale ;
 37. Întocmeşte şi eliberează certificate şi adeverinţe solicitate de cetăţeni şi salariaţii instituţiei sau a celor administrate, conform evidenţelor financiar – contabile, răspunzând de legalitatea acestora;
  41.Se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale proprie, de însuşirea legislaţiei în vigoare din domeniul său de activitate;

42.Asigură şi duce la îndeplinire sarcinile şi măsurile stabilite pe linie financiar-contabilă și de taxe și impozite locale de către persoanele ierarhic superioare;

43.Asigură ducerea la îndeplinire a sarcinilor şi măsurilor stabilite de organele de îndrumare şi control în domeniul său de activitate;

44.Asigură rezolvarea în termen a corespondenţei primite;

45.Asigură un climat de transparenţă în exercitarea atribuţiilor din sfera activităţii;

46.Întocmește și propune spre adoptare, referate de necesitate și oportunitate pentru elaborarea proiectelor de dispoziții și de hotărâri în domeniul sau de activitate; participă la elaborarea proiectelor de hotărâri și a dispozițiilor;

47.Examinează proiectele de hotărâre din sfera financiar-contabilă ce urmează a fi supuse aprobării consiliului local sau a propunerilor făcute şi întocmeşte referate privind adoptarea, modificarea sau respingerea motivată a proiectelor sau propunerilor examinate;

48.Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local şi a celorlalte acte normative în domeniul economico-financiar date în sarcina sa;

49.Sprijină activitatea comisiei de specialitate din cadrul consiliului local constituită în domeniul buget-finanţe-contabilitate, pune la dispoziţia membrilor consiliului local, la cererea acestora, în termenul stabilit de lege, informaţii necesare în vederea îndeplinirii mandatului;

50.Întocmeşte referate, redactează proiecte de dispoziţii ale primarului cu privire la domeniul de activitate;

51.Răspunde de circuitul documentelor, conform normelor legale;

52.Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin actele normative, încredinţate de consiliul local, primar sau șef birou.

 1. îndeplineşte şi alte sarcini ale funcţionarilor din compartiment delegate expres de Primar sau şeful de compartiment/birou, pe perioada de absenţă a acestor funcţionari;
 2. respectă Regulamentul de ordine interioară al instituţiei;

55.execută orice alte sarcini stabilite de către Consiliul local prin hotărâri sau Regulamentul de funcţionare, de primar, viceprimar sau secretarul comunei, respectă relaţiile ierarhice stabilite în cadrul Primăriei, respectiv a compartimentului/biroului din care face parte.

56.gestionează corect programul informatic privind contabilitatea şi impozitele şi taxele locale;

 1. păstrează şi apără secretul operaţiunilor contribuabililor, respectiv face publice numai datele privind debitele acestora în conformitate cu prevederile legale.
 2. efectuează activităţi privind gestionarea riscurilor, respectiv identifică şi evaluează riscurile şi elaborează şi actualizează propriul Registru al Riscurilor;
 3. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale privind toate activităţile desfăşurate pe funcţia ocupată în cadrul compartimentului.

60.prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016, ale legislaţiei de punere în aplicare a acestuia şi în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale angajatorului;

 1. va păstra confidenţialitatea cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează;
 2. se obligă să nu dezvăluie datele cu caracter personal pe care le prelucrează altor persoane decât cele în privinţa cărora îi este permis prin politicile şi procedurile interne, prin regulamentul intern al angajatorului şi  prin fişa postului;

63.va prelucra datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, astfel cum sunt acestea prevăzute prin fişa postului;

 1. va respecta măsurile tehnice şi organizatorice luate de angajator pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă presupune transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;
 2. se obligă să aducă la cunoştiinţa angajatorului, în cel mai scurt timp posibil, orice situaţie de acces neautorizat la datele cu caracter personal pe care le prelucrează;
 3. va îndeplini orice alte obligaţii stabilite de angajator în legătură cu prelucrarea şi securitatea datelor cu caracter personal.

PPRIMAR COMUNA GURAHONȚ,

VICEPRIMAR cu atribuții de primar

Daniel BLAJ

FORMULAR ÎNSCRIERE CONCURS

FORMULAR ADEVERINȚĂ VECHIME